POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU FITTRAIN.PL

 

 

Spis treści:

§ 1 Informacje ogólne

§ 2 Administrator danych osobowych

§ 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

§ 4 Kategorie danych osobowych

§ 5 Odbiorcy danych osobowych

§ 6 Archiwizacja danych osobowych

§ 7 Uprawnienia, uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje

§ 8 Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, polityka cookies

§ 9 Zmiany Polityki prywatności

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.fittrain.pl nie stanowi źródła obowiązków

dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu Internetowego. Ma ona charakter

informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

 

2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Sklep Internetowy,

Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego. 

 

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności

a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą

prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub

przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

 

 

§ 2 ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Dudzik, wykonujący działalność

gospodarczą pod firmą FIT&Train Łukasz Dudzik, Kielnarowa 339C, 36-020 Tyczyn, NIP: 872-

22-35-030, Telefon: 884-983-299, E-mail: fittrain@wp.pl

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w firmie FIT&TRAIN jest Łukasz Dudzik. We wszelkich

kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej

wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@fittrain.pl

 

3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie

dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. 

 

4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w

celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć

reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o

interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten

sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja

zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane

osobom trzecim.

 

5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np.

złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej

osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska,

adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia

zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych

danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub

uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

6.  Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie przez  nas plików cookies (ciasteczek),

administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą

być również nasi zaufani partnerzy. 

 

 

§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w

czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie

wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i

przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej

treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i

adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych

osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem,

zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający

identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do

celów, w których dane te są przetwarzane.

 

4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:

a) poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta;

b) poprzez rejestrację Konta Klienta;

c) poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;

d) poprzez zamieszczenie opinii o produkcie;

e) poprzez wprowadzenie komentarza na Stronie Internetowej;

f) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w

wiadomości e-mail;

g) poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;

h) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku

z chęcią nawiązania współpracy;

i)  poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

 

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password